Uw spaargeld en beleggingen

U wenst uw spaargeld een mooi rendement te zien opleveren. De opbrengsten van een spaarrekening zijn vandaag echter te verwaarlozen. Erger nog, wanneer u de inflatie in rekening brengt, verliest u zelfs geld …

Bijgevolg gaat u best op zoek naar een interessant alternatief. Wij begeleiden u daarbij. Wij screenen de verzekeringsmarkt en selecteren voor u de meest interessante oplossingen, op maat van uw eigen profiel, verwachtingen en behoeften. Op basis van uw financiële situatie en toekomstplannen geven wij u persoonlijk advies. Daarbij leggen wij steeds de nadruk op het beperken van de beleggingsrisico ’s, dit in combinatie met het optimaliseren van uw rendement.

Maatwerk staat steeds centraal binnen onze aanpak.

Particulieren Zelfstandigen & Vrijeberoepers

Onze Aanpak

Open Architectuur

Het principe van de ‘Open Architectuur’ behoort binnen ons kantoor tot de gezonde logica. Wat houdt ‘Open Architectuur’ exact in? Wij bieden immers geen ‘huisfondsen’ aan, zoals bijvoorbeeld de grootbanken graag doen, maar zoeken ons heil bij externe partners die hun strepen reeds jarenlang verdienen. Vanuit onze onafhankelijke positie gaan wij op zoek naar fondsenbeheerders met visie, wier fondsen steeds zeer mooie toekomstperspectieven bieden. Fondsenbeheerders die een substantieel deel van hun vermogen permanent in hun eigen fonds parkeren, verdienen de aandacht.

Internationaal

Onze kennishorizon eindigt niet aan de Belgische landsgrenzen. In tegendeel, wij bekijken voor u alle beleggingsopties steeds binnen een internationaal perspectief, waarbij absolute veiligheid, een scherpe prijszetting, prima voorwaarden en volledige integriteit van uw vermogen voorop staan.

Persoonlijk

Uw financiële situatie is uniek. U hebt reeds een bepaald vermogen opgebouwd, koestert specifieke plannen en dromen … In functie van uw profiel, gezinssituatie en verwachtingen werken wij voor u een voorstel op maat uit. Deze persoonlijke aanpak reikt zeer ver : vanaf een bepaalde inleg – de grootte van die inleg is specifiek bepaald door de wetgever - laten wij voor u een gepersonaliseerd fonds oprichten, beheerd door een onafhankelijk vermogensbeheerder, binnen het door u gewenste en opgelegde risico- en beleggingsprofiel.

Opvolging

Uw belegging wordt permanent opgevolgd. Bij actief beheerde fondsen kunt u ook rekenen op de knowhow en de inzichten van de aangeduide vermogensbeheerders, die de ‘activa-allocatie’ van uw belegging – de gekozen activa-allocatie bepaalt voor 85% uw rendement – zullen aanpassen wanneer dit volgens de marktsituatie vereist is.

Aandacht voor uw bescherming

Het rendement maximaliseren is steeds een belangrijk aandachtspunt geweest voor ons kantoor. Daarnaast is het belangrijk om u te beschermen tegen financiële tegenslagen. Wat als uzelf of uw partner plots langdurig arbeidsongeschikt wordt of overlijdt ? Loeren er dan financiële problemen om de hoek ? Zal u (of uw partner) het lopende krediet nog kunnen terugbetalen ? Beschikt u dan nog over voldoende budgettaire marge om uw aanvullende pensioenreserve verder op te bouwen ? Wij overlopen samen met u al deze risico ’s en geven u concrete opties om uzelf en uw gezin te beschermen.

Wilt u met ons werken?

Wij bieden u innovatieve spaar- en beleggingsverzekeringsoplossingen op maat die aansluiten bij uw verwachtingen.

Maak vrijblijvend een afspraak

Particulieren

Op zoek naar een rendabele investering voor uw spaargeld ? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij bieden u zomaar geen standaardoplossing van dertien in een dozijn aan, maar wel een voorstel op uw maat.

U kunt, totaal vrijblijvend, met ons een afspraak maken. Tijdens dat gesprek zullen wij tal van vragen op u afvuren. Al uw antwoorden geven ons reeds een beeld van uw vermogenssituatie, uw toekomstplannen, uw gezinssituatie ... Kortom, een idee over uw specifieke financiële situatie en uw beleggingsprofiel.

In functie van dat profiel kunnen wij u vervolgens perfect een spaar- en beleggingsoplossing aanbieden die 100% bij u past.

Dat kan gaan om beleggingen …

 • met een gewaarborgd rendement : wij leggen u graag gedetailleerd uit waarom een ‘tak 26’ vandaag en globaal genomen voor de meeste particulieren een beter en hoger renderend alternatief voor een spaarrekening vormt dan wel het ‘tak 21’-alternatief.
 • met een kapitaalgarantie : wij leggen u graag uit hoever de kapitaalgarantie van een ‘‘tak 21’’-product reikt en zetten graag met u een boompje op over zin en onzin van een ‘‘tak-23’’ met kapitaalgarantie.
 • waarvan het rendement afhangt van onderliggende beleggingsfondsen, dit binnen een ‘‘Open Architectuur’’ (tak 23).
 • waarbij de verzekeringsmaatschappij op uw vraag ‘’een persoonlijk intern verzekeringsfonds’’ voor u opricht, waarbinnen de door de verzekeringsmaatschappij aangeduide vermogens-beheerder met gebruik van alle toegelaten activa zoals cash, obligaties, aandelen, fondsen, trackers, opties e.a. … , een zo goed mogelijk rendement tracht te behalen, binnen het door u aangegeven beleggingsprofiel, contractueel afgesproken met, en onder toezicht van de verzekeringsmaatschappij.
 • en ten slotte, beleggingen die verschillende van de bovenstaande mogelijkheden combineren.

Interesse ?
Bel of mail ons. U staat wellicht versteld van de waaier aan kwaliteitsoplossingen die wij u kunnen aanreiken.

Gewaarborgd rendement : uw keuze tussen tak 21 en tak 26

Verzekeringsproducten die u een gewaarborgd rendement bieden, zijn meestal ‘tak 21’- of ‘tak 26’-producten. Vanuit het oogpunt van de spaarder of belegger kunnen dit om uiteenlopende redenen, zeer interessante oplossingen zijn :

 • U geniet een gewaarborgd rendement + een winstdeelname ( in functie van de door u gekozen verzekeringsmaatschappij en marktomstandigheden ) : uw investering kan dus enkel aangroeien !
 • U betaalt geen roerende voorheffing op het rendement van uw ‘tak 21’-product, wanneer de polis meer dan 8 jaar loopt, of wanneer u een overlijdensdekking onderschrijft die minstens 130% van de gestorte premies bedraagt. De weg van de laagste fiscaliteit dient zorgvuldig gepland te worden … Betaal niet meer dan strikt noodzakelijk.
 • Uw ‘tak 21’-product leent zich perfect voor het onderschrijven van een aantal aanvullende waarborgen, zoals een dekking Invaliditeit of Overlijden.
 • U kunt vrij kiezen hoeveel u spaart of inlegt, wanneer en hoe vaak u dit doet.
 • Met een ‘tak 21’-product kunt u ook de (gedeeltelijke) overdracht van uw vermogen fiscaalvriendelijk regelen.
 • Bij de onderschrijving van een ‘tak 26’-product is geen 2% premietaks verschuldigd, en wordt de roerende voorheffing slechts berekend op de daadwerkelijk uitgekeerde rente.
 • Op een ‘tak 21’-product is steeds 2% premietaks verschuldigd, tenzij het specifiek gaat om een pensioenverzekering.

Feit blijft dat, omwille van de historisch lage rentestanden, lage rente die nog ruim 5 à 10 jaren kan aanhouden, de gewaarborgde rendementen, aangeboden door verzekeringsmaatschappijen, reeds jaren lang dalend gericht blijven. Daarom doet u er zeker goed aan om voor een gedeelte van uw beleggingen te kiezen voor een ‘tak 23’-oplossing.

Interesse?
Bel of mail ons

Kapitaalgarantie

Tak 21

U kunt ook kiezen voor een levensverzekering met kapitaalgarantie, maar zonder gewaarborgd rendement, of, met een zeer beperkt gewaarborgd rendement (bv. 0,50%). Zo bent u er zeker van dat u op de eindvervaldag minstens uw inleg (na taksen + kosten) terugkrijgt. Uw opgebouwde reserve wordt jaarlijks verhoogd met een winstdeelname, die uitzonderlijk, in een slecht beursjaar, ook eens 0% zal bedragen. Hoe hoog die winstdeelname in een welbepaald kalenderjaar bedraagt, zal veelal samenhangen met het resultaat behaald door de maatschappij.

Het feit dat de verzekeringsmaatschappij geen, of slechts een zeer beperkt rendement van jaar tot jaar dient te garanderen, laat haar toe onderliggend de component ‘risicodragende beleggingen’ voor het door u gekozen product op te voeren, waardoor meteen ook een hoger gemiddeld rendement kan nagestreefd worden. Dit laatste is niet het geval in een ‘tak 21’-product waarbinnen jaar na jaar wel een ‘hoger gewaarborgd’ rendement op tafel dient te komen.

Tak 23

Met de regelmaat van een klok boden banken en verzekeringsmaatschappijen de voorbije decennia gestructureerde producten op de markt aan. Kocht u zo’n gestructureerd product met kapitaal-garantie via een verzekeringsmaatschappij, dan was dat steevast verpakt in een ‘tak 23’-jasje.

Deze gestructureerde producten zijn ‘vaak weinig interessant’ en ‘doorgaans helemaal niet transparant’. Menig gestructureerd product ontving in de periode 2000 – 2008 groen licht van de toezichthouder en werd bijgevolg toegelaten voor intekening door particulieren.

Globale visie

Gestructureerde producten – geplaatst via het bancaire net of het verzekeringsnet – zijn vaak uw centen niet waard. Vandaag de dag geldt dit spijtig genoeg nog, ondanks de strengere controles – terecht ook van de commerciële folders - … Ons kantoor onderschreef een aantal jaren geleden bovendien de stelling sowieso geen onbegrijpelijke of ingewikkelde producten aan te bieden aan haar cliënteel, en deelt haar kritische bezorgdheid over deze producten graag met uitgevers ervan …

Indien ons kantoor in de toekomst toch zo ’n tak 23-product met kapitaalgarantie aan u aanbiedt – er zijn immers wel degelijk mooie producten te maken ! – wil dat zonder meer zeggen, dat ons kantoor :

 1. ervan overtuigd is dat het om een transparant en correct geprijsd product gaat.
 2. 100% overtuigd is van het nut en de meerwaarde van dit product voor onze cliënten.
 3. dit product absoluut ook voor eigen rekening onderschrijft.

Dit laatste vraagt echter de volle medewerking van een financiële architect en een verzekeringsmaatschappij die wenst mee te denken ten voordele van U, onze cliënt, en niet enkel in functie van marge of portefeuille.

Bel of mail ons indien u interesse hebt of meer informatie rond dit standpunt wenst.

Tak 23

De lage rentestanden zorgen ervoor dat meer en meer beleggers hun toevlucht zoeken tot ‘tak-23’- levensverzekeringen. Uw rendement hangt dan volledig af van de resultaten van één of meerdere onderliggende externe of interne fondsen, of, van een ‘toegewezen fonds’ ( ‘fonds dédié’ of ‘dedicated fund’ ).

Alle troeven op een rijtje

 • U hebt uitzicht op een ‘beduidend hoger rendement dan in tak 21’, precies omdat wij met zorg en kennis van zaken sterke fondsen voor u uitkiezen.
 • U creëert een belegging op maat, 100% aansluitend bij uw beleggingsprofiel.
 • Wij werken samen met gereputeerde, sterke fondsen- en vermogensbeheerders.
 • U kiest zelf hoe u betaalt : met periodieke premies of met een eenmalige koopsom of diverse vrije stortingen.
 • Ons kantoor gaat voor u op zoek naar oplossingen met een voordelig kostenplaatje, en deinst er niet voor terug de Algemene Voorwaarden voor u te laten herschrijven !
 • U kunt steeds switchen tussen verschillende fondsen, en vaak is dit vrij van kosten.
 • Ons kantoor, alsook de beheerder(s), volgen uw belegging verder op. Wanneer zich een aanpassing van het dossier opdringt, schieten wij meteen in actie.
 • U betaalt nooit roerende voorheffing op het rendement, ook niet wanneer u een afkoop verricht. U betaalt wel eenmalig 2% Belgische premietaks aan de ingang, maar de impact daarvan blijft op lange termijn uiterst gering.
 • Tak 23 is een zeer transparante belegging : u weet ten allen tijde waarin u geïnvesteerd hebt en wat de actuele reserve van uw beleggingsverzekering waard is. In vele gevallen is de situatie van uw beleggingsverzekering online op te volgen.
 • Een ‘tak 23’-oplossing is een uiterst interessante tool in het kader van successieplanning.

Risicovol ?

Soms wordt geopperd dat een ‘tak 23’-product erg risicovol is. Dat is natuurlijk veel te kort door de bocht. U geniet doorgaans geen gegarandeerd rendement, maar dat betekent absoluut niet dat u het risico loopt om zomaar uw volledige inleg te verliezen. Wij zorgen er samen met u voor dat uw beleggingsrisico op verschillende manieren beperkt wordt :

 • U kunt voor een opbouwcontract kiezen waarbij u uw investeringen in de tijd spreidt.
 • U geniet vaak de keuze tussen fondsen die tot een lagere of een hogere risicoklasse behoren.
 • Binnen één fonds wordt vaak reeds in verschillende activa gediversifieerd.
 • Spreiding is een must. ‘Overmatig spreiden’ daarentegen, leidt tot matige of ondermaatse beleggingsresultaten. Wij bezorgen u een perfect gediversifieerd beleggingsvoorstel, waarbij u niet al uw eieren in dezelfde mand dropt, maar voorstel dat toch duidelijk potentieel biedt om wel degelijk beter dan de markt te presteren.
 • Ons devies luidt steeds ‘Minder risico, meer rendement !’. Belegt u via een toegewezen fonds rechtstreeks in het kapitaal van ondernemingen, dan komen van de bijna 70.000 wereldwijd, beursgenoteerde ondernemingen amper 1% in aanmerking om in uw portefeuille te landen.

Bel of mail ons voor een vrijblijvende babbel over de meest kwaliteitsvolle ondernemingen en de criteria die wij hanteren om deze ondernemingen in uw persoonlijk ‘toegewezen fonds’ te laten opnemen. Kan u zich vinden in die aanpak, dan werken wij graag een voorstel op maat uit dat op termijn enkel succes kan hebben …

Profiteer van onze jarenlange expertise in vermogensbeheer.

Wilt u met ons werken?

Wij bieden u innovatieve spaar- en beleggingsverzekeringsoplossingen op maat die aansluiten bij uw verwachtingen.

Maak vrijblijvend een afspraak

Zelfstandigen & Vrijeberoepers

Als ondernemer werkt u keihard voor uw eigen zaak en u rekent erop dat u aardig uw boterham verdient én bovendien, dat uw spaargeld ondertussen ook rendeert. Vandaag de dag lukt dat laatste überhaupt niet meer via inlagen op spaarrekeningen … Ons kantoor biedt U steeds verschillende beleggingsoplossingen aan die U duidelijk uitzicht geven op een beduidend hoger rendement dan datgene van een spaarrekening. Om een eerste idee te krijgen van waartoe wij voor U, meer bepaald en in uw specifieke situatie, in staat zijn, mag U gerust met ons kantoor contact opnemen voor een eerste, volledig vrijblijvende afspraak.

Tijdens zo ’n eerste contact leggen wij u graag uit welke rendementen binnen uw specifieke situatie haalbaar zijn, en, om daartoe te komen, zullen wij u tevens een heleboel vragen stellen. Het geheel van uw antwoorden geven ons een beeld van uw vermogenssituatie, uw toekomstplannen, uw gezinssituatie, … Kortom, de informatie die u ons verschaft geeft ons een vrij juist beeld van uw financieel profiel en uw beleggingsprofiel.

In functie van dat beleggingsprofiel bieden wij u dan graag een spaar- en beleggingsoplossing aan die perfect bij u past.

Dat kan gaan om beleggingen :

 • met een gewaarborgd rendement : wij leggen u graag gedetailleerd uit waarom een ‘tak 26’ vandaag en globaal genomen ook voor zelfstandigen en uitoefenaars van een Vrij Beroep in hun privésfeer een beter en hoger renderend alternatief voor een spaarrekening vormt dan wel het ‘tak 21’-alternatief.
 • met een kapitaalgarantie : wij leggen u graag uit hoever de kapitaalgarantie van een ‘tak 21’-product reikt en zetten graag met u een boompje op over zin en onzin van een ‘tak-23’ met kapitaalgarantie.
 • waarvan het rendement afhangt van de onderliggende beleggingsfondsen, dit binnen een ‘Open Architectuur’ (tak 23).
 • waarbij de verzekeringsmaatschappij op uw uitdrukkelijke vraag een gepersonaliseerd intern verzekeringsfonds voor u opricht, en waarbinnen de door de verzekeringsmaatschappij aangeduide intellectuele beheerder met gebruik van alle toegelaten activa zoals cash, obligaties, aandelen, fondsen, trackers, opties e.a. … , een zo goed mogelijk, duurzaam rendement nastreeft binnen het door u aangegeven beleggingsprofiel, contractueel afgesproken met, en onder toezicht van die verzekeringsmaatschappij.
 • verricht vanuit uw vennootschap via een ‘tak 26’.

Interesse ?
Bel of mail ons. U staat wellicht versteld van de waaier aan kwaliteitsoplossingen die ons kantoor u kan aanreiken.

Gewaarborgd rendement : uw keuze tussen tak 21 en tak 26

Verzekeringsproducten die u een gewaarborgd rendement bieden, zijn meestal ‘tak 21’- of ‘tak 26’-producten. Vanuit het oogpunt van de spaarder of belegger kunnen dit om uiteenlopende redenen, zeer interessante oplossingen zijn :

 • U geniet een gewaarborgd rendement + een winstdeelname ( in functie van de door u gekozen verzekeringsmaatschappij en marktomstandigheden ) : uw investering kan dus enkel aangroeien !
 • U betaalt geen roerende voorheffing op het rendement van uw ‘tak 21’-product, wanneer de polis meer dan 8 jaar loopt, of wanneer u een overlijdensdekking onderschrijft die minstens 130% van de gestorte premies bedraagt. De weg van de laagste fiscaliteit dient zorgvuldig gepland te worden … Betaal niet meer dan strikt noodzakelijk.
 • Uw ‘tak 21’-product leent zich perfect voor het onderschrijven van een aantal aanvullende waarborgen, zoals een dekking Invaliditeit of Overlijden.
 • U kunt vrij kiezen hoeveel u spaart of inlegt, wanneer en hoe vaak u dit doet.
 • Met een ‘tak 21’-product kunt u ook de (gedeeltelijke) overdracht van uw vermogen fiscaalvriendelijk regelen.
 • Bij de onderschrijving van een ‘tak 26’-product is geen 2% premietaks verschuldigd, en wordt de roerende voorheffing slechts berekend op de daadwerkelijk uitgekeerde rente.
 • Op een ‘tak 21’-product is steeds 2% premietaks verschuldigd, tenzij het specifiek gaat over een pensioenverzekering.
 • Uw vennootschap kan perfect ook een ‘tak 26’-product onderschrijven dat een rendements-garantie biedt. Dit kan fiscaal zeer interessant zijn, omdat dergelijke belegging dankzij de gegarandeerde rentevoet periodiek een rendement genereert en doorgaans in aanmerking komt voor de Notionele Interest Aftrek binnen ‘het gecorrigeerd eigen vermogen van uw vennootschap’. Interessant toch ?!

Tip : de Luxemburgse kapitalisatieverrichting van het type ‘tak 26’ valt WEL onder de beschermingsregels ingesteld door de CAA, wel bekend als het principe van de ‘Luxemburgse Gouden Driehoek’, dit in tegenstelling tot de Belgische tak 26 die eenzelfde klassieke bescherming zoals voor een ‘tak 21’ NIET geniet.

Feit blijft dat, omwille van de historisch lage rentestanden dewelke nog ruim 5 à 10 jaren kunnen aanhouden, de gewaarborgde rendementen aangeboden door verzekeringsmaatschappijen, reeds jaren dalend gericht blijven. Daarom doet u er zeker goed aan om voor een gedeelte van uw beleggingen te kiezen voor een ‘tak 23’-oplossing.

Interesse ?
Bel of mail ons.

Kapitaalgarantie

Tak 21

U kunt ook kiezen voor een levensverzekering met kapitaalgarantie, maar zonder gewaarborgd rendement, of, met een zeer beperkt gewaarborgd rendement (bvb. 0,50%). Zo bent u er zeker van dat u op de eindvervaldag minstens uw inleg (na taksen + kosten) terugkrijgt. Uw opgebouwde reserve wordt jaarlijks verhoogd met een winstdeelname, winstdeelname die uitzonderlijk, in een slecht beursjaar, ook eens 0% zal bedragen. Hoe hoog de winstdeelname in een welbepaald kalenderjaar scoort, hangt veelal samen met het resultaat behaald door de gekozen maatschappij.

Het feit dat de verzekeringsmaatschappij geen, of slechts een zeer beperkt rendement van jaar tot jaar dient te garanderen, laat haar toe onderliggend de component ‘risicodragende beleggingen’ voor het door u gekozen product op te voeren. Zodoende wordt de maatschappij voor dat product minder gebonden aan de obligatierente, en kan bijgevolg voor u een hoger gemiddeld rendement nastreven. Dit laatste is niet mogelijk binnen een ‘tak 21’ waarbinnen jaar na jaar wel een ‘hoger gewaarborgd rendement’ op tafel dient te komen.

Tak 23

Met de regelmaat van een klok boden banken en verzekeringsmaatschappijen de voorbije decennia gestructureerde producten op de markt aan. Kocht u zo’n gestructureerd product met kapitaal-garantie via een verzekeringsmaatschappij, dan was dat steevast verpakt in een ‘tak 23’-jasje.

Deze gestructureerde producten zijn ‘vaak weinig interessant’ en ‘doorgaans helemaal niet transparant’. Menig gestructureerd product ontving in de periode 2000 – 2008 groen licht van de toezichthouder en werd bijgevolg toegelaten voor intekening door particulieren.

Besluit

Gestructureerde producten – geplaatst via het bancaire net of het verzekeringsnet – zijn vaak uw centen niet waard. Vandaag de dag geldt dit spijtig genoeg nog, ondanks de strengere controles – terecht ook van de commerciële folders - … Ons kantoor onderschreef een aantal jaren geleden bovendien de stelling sowieso geen onbegrijpelijke of ingewikkelde producten aan te bieden aan haar cliënteel, en deelt haar kritische bezorgdheid over deze producten graag met uitgevers ervan …

Indien ons kantoor in de toekomst toch zo ’n product aan u aanbiedt – er zijn immers wel degelijk mooie producten te maken ! – wil dat zonder meer zeggen, dat ons kantoor :

 1. ervan overtuigd is dat het om een transparant en correct geprijsd product gaat.
 2. 100% overtuigd is van het nut en de meerwaarde van dit product voor onze cliënten.
 3. dit product absoluut ook voor eigen rekening onderschrijft.

Dit laatste vraagt echter de volle medewerking van de financiële architect en een verzekerings-maatschappij die wenst mee te denken ten voordele van U, onze cliënt, en niet enkel in functie van marge of portefeuille.

Bel of mail ons indien u interesse hebt of meer informatie rond dit standpunt wenst.

Tak 23

De lage rentestanden zorgen ervoor dat meer en meer beleggers hun toevlucht zoeken tot tak-23 levensverzekeringen. Uw rendement hangt dan volledig af van de resultaten van één of meerdere onderliggende externe of interne fondsen, of, van een ‘toegewezen fonds’ ( ‘fonds dédié’ of ‘dedicated fund’ ).

Alle troeven op een rijtje

 • U hebt uitzicht op een ‘beduidend hoger rendement dan in tak 21’, precies omdat wij met zorg en kennis van zaken sterke fondsen voor u uitkiezen.
 • U creëert een belegging op maat, 100% aansluitend bij uw beleggingsprofiel.
 • Wij werken samen met gereputeerde, sterke fondsen- en vermogensbeheerders.
 • U kiest zelf hoe u betaalt : met periodieke premies of met een eenmalige koopsom of diverse vrije stortingen.
 • Ons kantoor gaat voor u op zoek naar oplossingen met een voordelig kostenplaatje, en deinst er niet voor terug de Algemene Voorwaarden voor u te laten herschrijven !
 • U kunt steeds switchen tussen verschillende fondsen, en vaak is dit vrij van kosten.
 • Ons kantoor, alsook de beheerder(s), volgen uw belegging verder op. Wanneer zich een aanpassing van het dossier opdringt, schieten wij meteen in actie.
 • U betaalt nooit roerende voorheffing op het rendement, ook niet wanneer u een afkoop verricht. U betaalt wel eenmalig 2% Belgische premietaks aan de ingang, maar de impact daarvan blijft op lange termijn uiterst gering.
 • Tak 23 is een zeer transparante belegging : u weet ten allen tijde waarin u geïnvesteerd hebt en wat de actuele reserve van uw beleggingsverzekering waard is. In vele gevallen is de situatie van uw beleggingsverzekering online op te volgen.
 • Een ‘tak 23’-oplossing is een uiterst interessante tool in het kader van successieplanning.

Risicovol ?

Soms wordt geopperd dat een ‘tak 23’-product erg risicovol is. Dat is natuurlijk veel te kort door de bocht. U geniet doorgaans geen gegarandeerd rendement, maar dat betekent absoluut niet dat u het risico loopt om zomaar uw volledige inleg te verliezen. Wij zorgen er samen met u voor dat uw beleggingsrisico op verschillende manieren beperkt wordt :

 • U kiest voor een opbouwcontract waarbij u uw investeringen in de tijd spreidt.
 • U geniet vaak de keuze tussen fondsen die tot een lagere of een hogere risicoklasse behoren.
 • Binnen één fonds wordt vaak reeds in verschillende activa gediversifieerd.
 • Spreiding is een must. ‘Overmatig spreiden’ daarentegen, leidt tot matige of ondermaatse beleggingsresultaten. Wij bezorgen u een perfect gediversifieerd beleggingsvoorstel, waarbij u niet al uw eieren in dezelfde mand dropt, maar voorstel dat toch duidelijk potentieel biedt om wel degelijk beter dan de markt te presteren.
 • Ons devies luidt steeds ‘Minder risico, meer rendement !’. Belegt u via een toegewezen fonds rechtstreeks in het kapitaal van ondernemingen, dan komen van de bijna 70.000 wereldwijd, beursgenoteerde ondernemingen amper 1% in aanmerking om in uw portefeuille te landen.

Bel of mail ons voor een vrijblijvende babbel over de meest kwaliteitsvolle ondernemingen en de criteria die wij hanteren om deze ondernemingen in uw persoonlijk ‘toegewezen fonds’ te laten opnemen. Kan u zich vinden in die aanpak, dan werken wij graag een voorstel op maat uit dat op termijn enkel succes kan hebben …

Profiteer van onze jarenlange expertise in vermogensbeheer.

Wilt u met ons werken?

Wij bieden u innovatieve spaar- en beleggingsverzekeringsoplossingen op maat die aansluiten bij uw verwachtingen.

Maak vrijblijvend een afspraak