Uw aanvullend pensioen

Dat u maar beter zelf zorgt voor een appeltje voor de dorst, staat buiten kijf. Uw wettelijk pensioen zal immers niet volstaan om uw levensstandaard na uw pensionering te behouden. Zeker niet omdat u ongetwijfeld ook nog mooie plannen of dromen hebt: reizen, tijd spenderen met de kleinkinderen, een nieuwe hobby,…

Hoe groot is het inkomensverschil vóór en na uw pensionering?

Redelijk groot alleszins. We tonen het aan met een voorbeeld.

Jean-Pierre was 41 jaar lang werknemer vooraleer hij op zijn 65e met pensioen ging. Zijn gemiddelde bruto-inkomen bedroeg doorheen zijn loopbaan € 2.500. Zijn laatste brutoloon was € 3.412, waarvan hij netto € 1.988 overhield. Zijn wettelijk pensioen bedraagt € 1.244 per maand. Dat is € 744 of maar liefst ruim 37% minder elke maand !

Weet u hoeveel uw wettelijk pensioen zal bedragen?

Dit hangt af van uw loopbaan, maar we geven uw alvast de gemiddelde uitkeringen weer.

Werknemer
Man
1062,91 €
Vrouw
766,53 €
Zelfstandige
Man
828,10 €
Vrouw
531,12 €

(Bron: RVP – maandelijkse statistiek januari 2013)

Wij zorgen ervoor dat u, ongeacht of u particulier of zelfstandige bent, op een fiscaal interessante manier een aanvullend pensioen opbouwt en deze inkomenskloof gedeeltelijk dicht. Uw vermogen na uw pensionering is als het ware een puzzel met verschillende stukken: uw spaargeld, het kapitaal van uw groepsverzekering, pensioensparen, langetermijnsparen, eventuele andere inkomsten,… Alle puzzelstukjes samen bepalen uw financiële situatie na uw pensioen. Voor iedereen is de invulling van die puzzel anders. Onze persoonlijke aanpak biedt u dan ook een absolute meerwaarde.

Particulieren Zelfstandigen & Vrijeberoepers

Onze Aanpak

Persoonlijk pensioenplan

Bijna dagelijks wordt u erop gewezen: u moet zelf voor een aanvullend pensioen zorgen. Maar hoe begint u daaraan? Wij helpen u op weg en stellen voor u een persoonlijk pensioenplan op. Dat geeft een antwoord op de volgende vragen:

 • Hoeveel zal uw wettelijk pensioen ongeveer bedragen?
 • Wat wilt u na uw pensionering allemaal doen?
 • Over welk vermogen zal u normaliter beschikken als u met pensioen bent?
 • Hebt u al een aanvullend pensioen opgebouwd? En zo ja, op welke manier (pensioensparen, langetermijnsparen, groepsverzekering, VAPZ, IPT …)?
 • Welk vermogen hebt u in totaal nodig om uw plannen te kunnen realiseren?
 • Hoe kunnen we dit fiscaal optimaliseren?

Permanente opvolging

In functie van de antwoorden op deze vragen, bezorgen we u een voorstel op maat. Onze kennis en ervaring zijn hierbij een belangrijke troef. Nadien volgen wij dit permanent verder op met u (met persoonlijke bezoeken, e-mails en telefoontjes), zodat u steeds weet in hoeverre uw plan al gerealiseerd is.

Onafhankelijk

Van Dooren – De Marteau is een onafhankelijke tussenpersoon. U krijgt van ons een grondig en objectief advies. Zowel voor particulieren als voor zelfstandigen (met en zonder vennootschap) beschikken we over een brede waaier aan oplossingen.

Wilt u met ons werken?

Wij bieden u innovatieve spaar- en beleggingsverzekeringsoplossingen op maat die aansluiten bij uw verwachtingen.

Maak vrijblijvend een afspraak

Particulieren

Wilt u met ons praten over uw pensioen, dan vertrekken we vanuit een globaal perspectief. U vertelt ons wat uw plannen en verwachtingen zijn na uw pensionering en wij brengen uw financiële situatie in kaart.

 • Hoeveel zal uw wettelijk pensioen bedragen?
 • Hoe groot is het verschil met uw laatste inkomen?
 • Over hoeveel spaargeld beschikt u?

In functie van de antwoorden op deze vragen berekenen we het kapitaal dat u nodig zal hebben om uw dromen te realiseren. Om dat kapitaal bijeen te krijgen, zullen we u voorstellen om te investeren in een pensioenspaaroplossing en/of in langetermijnsparen. Beide leveren u een mooi belastingvoordeel op en helpen u uw inkomsten na uw pensionering op te krikken. Ook vrij sparen kan een interessante optie zijn, als uw fiscale ruimte al maximaal benut is.

Vergeet ook niet dat u zichzelf en uw gezin moet beschermen tegen financiële tegenspoed. Denk aan financiële problemen door een plots overlijden, een langdurige periode van arbeidsongeschiktheid,…

Pensioensparen

In 2024 kunt u kiezen tussen twee stelsel in het pensioensparen:

 • U spaart maximaal maximaal 1020 euro. Dit levert u een belastingvoordeel op van 30% van de gestorte premie, wat dus neerkomt op maximaal 306 euro belastingvoordeel. Anders gezegd, als u dit jaar 1020 euro stort, dan verdient u meteen 306 euro terug via uw aangifte. Bovendien bouwt u een aanvullend pensioenkapitaal op.
 • U spaart tot 1310 euro. Uw belastingvoordeel bedraagt dan 25%, of maximaal 327,5 euro (= 25% van 1310).

U kunt ook aan pensioensparen doen via de bank. Maar dat biedt minder voordelen dan een pensioenspaarverzekering. Zo levert pensioensparen via een verzekering u een gegarandeerd rendement (+ winstdeelname) op en geniet u ook de extra bescherming van het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen.

Dat u al een hypotheekleningheeft, maakt geen verschil voor uw pensioensparen. U kunt perfect het belastingvoordeel van pensioensparen cumuleren met dat van uw woonkrediet.

Wacht niet te lang om met pensioensparen te beginnen. Hoe vroeger u start, des te groter zal uw eindkapitaal zijn. Op dat eindkapitaal betaalt u (op uw 60e) een voordelig belastingtarief van 10%. De winstdeelname wordt zelfs niet belast.

Vragen?
Neem contact met ons kantoor.

Langetermijnsparen

Naast pensioensparen kunt u ook aan langetermijnsparen doen. In 2024 kunt u maximaal 2450 euro fiscaal voordelig storten in dit stelsel. Opgelet, de maximumpremie hangt af van uw belastbaar inkomen. Het fiscaal voordeel bedraagt ook hier 30% van de gestorte premies.

Zolang u geen hypotheeklening hebt, is het langetermijnsparen een schitterende manier om minder belastingen te betalen en daarbovenop nog een aanvullend pensioen op te bouwen. Hebt u een lening onderschreven, dan bestaat de kans dat uw fiscale ruimte volledig benut wordt door de kapitaalaflossingen en intresten van uw woonkrediet. In dat geval kunt u, als u daarvoor nog budgettaire ruimte hebt, extra sparen zonder belastingvoordeel.

Doet u aan langetermijnsparen via een tak 21-oplossing, dan geniet u een kapitaalgarantie en/of gewaarborgd rendement, alsook een winstdeling. Die laatste hangt af van de resultaten van de verzekeraar. Op het eindkapitaal wordt een voordelig belastingtarief toegepast.

U kunt langetermijnsparen trouwens probleemloos cumuleren met pensioensparen.

Interesse?
Bel of mail ons

Vrij sparen

Is uw fiscale ruimte volledig benut, dan kunt u bijkomend sparen voor uw aanvullend pensioen langs niet-fiscale weg. Wij bieden u een brede waaier aan spaar- en beleggingsoplossingen op maat van uw profiel.

 • U kiest zelf hoeveel en hoe vaak u spaart.
 • U kiest waarin u investeert.

U kunt ook sparen voor uw kinderen of voor een specifiek doel, zoals een wereldreis of de aanleg van een zwembad.

U kunt langetermijnsparen trouwens probleemloos cumuleren met pensioensparen.

Neem contact met ons voor een spaarvoorstel op uw maat.

Wilt u met ons werken?

Wij bieden u innovatieve spaar- en beleggingsverzekeringsoplossingen op maat die aansluiten bij uw verwachtingen.

Maak vrijblijvend een afspraak

Zelfstandigen & Vrijeberoepers

‘Het wettelijk pensioen van een zelfstandige stelt niet zoveel voor.’ Het is een huizenhoog cliché, maar zoals bij zoveel clichés zit er een grond van waarheid in. Het gemiddelde pensioen van zelfstandigen ligt een pak lager dan dat van werknemers, laat staan dan dat van ambtenaren.

U beschikt gelukkig over heel wat mogelijkheden om een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), een Individuele Pensioentoezegging (IPT) en/of een keyman-verzekering als u over een vennootschap beschikt, pensioensparen, langetermijnsparen, vrij sparen

VAPZ

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen of VAPZ is een must voor elke zelfstandige. Waarom dan wel?

 • U betaalt minder belastingen.
 • U betaalt minder sociale bijdragen.
 • U bouwt een aanvullend pensioen op via een gegarandeerd rendement.
 • U kunt kiezen tussen een ‘gewoon’ VAPZ en een ‘sociaal’ VAPZ. Bij dat laatste ligt de maximumpremie hoger en kunt u enkele bijkomende risicodekkingen onderschrijven, zoals een overlijdensdekking of een invaliditeitsdekking.
 • U kunt via een voorschot op uw polis investeren in vastgoed.
 • U kunt de premie voor uw VAPZ in persoonlijke naam betalen of de premies door uw vennootschap laten betalen (voordeel van alle aard).
 • U betaalt geen taksen op de premies voor pensioen en overlijden

De maximumpremie wordt berekend aan de hand van uw referte-inkomen. Voor 2024 gelden de volgende maxima:

 • gewoon VAPZ: 8,17% van uw referte-inkomen, met een maximum van 3965,77 euro
 • sociaal VAPZ: 9,15% van uw referte-inkomen, met een maximum van 4562,82 euro

Neem contact met ons als u interesse hebt of uw VAPZ fiscaal wilt optimaliseren.

IPT

Hebt u een vennootschap, dan is een individuele pensioentoezegging (IPT) een zeer fiscaalvriendelijk instrument om een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen. Welke voordelen biedt een IPT u?

 • De premies worden betaald door de vennootschap.
 • U bent de begunstigde.
 • Uw pensioenkapitaal is ook beschermd bij een faillissement.
 • Uw vennootschap kan de premies fiscaal aftrekken als beroepskost (mits naleving van de 80%-regel).
 • Via een backservice of een futureservice kunt u uw fiscale ruimte maximaal benutten.
 • U kunt via een voorschot op de polis investeren in vastgoed.
 • Een interessantere investering dan een loonsverhoging of dividend

Als u overweegt om een IPT af te sluiten of zich afvraagt of dit voor uw nuttig is, neem dan contact met ons. Wij bekijken samen met u de mogelijkheden.

Riziv-contracten

Bent u een (para)medisch vrijeberoeper en bent u geconventioneerd? Dan hebt u recht op een Riziv-toelage. Die bedraagt voor:

 • Geconventioneerde artsen: 5881,81 euro (bedrag voor 2024) bij volledige conventionering.
 • Geconventioneerde kinesitherapeuten: U hebt recht op een bedrag gaande van 2053,20 euro tot 3629,78 euro (bedragen voor 2024) volgens het aantal M-prestaties of M-waarden dat u hebt bereikt.
 • Geconventioneerde tandartsen: U hebt recht op 3736,19 euro (bedrag 2024).
 • Geconventioneerde apothekers: U hebt recht op 3582,59 euro (bedrag 2024, o.b.v. een 38-urenweek).
 • Geconventioneerde logopedisten: U hebt recht op een bedrag gaande van 1510,44 euro tot 3115,26 euro (bedragen voor 2024) volgens het aantal R-prestaties of R-waarden dat u hebt bereikt.
 • Zelfstandige verpleegkundigen: U hebt recht op een tegemoetkoming van 629,34 euro (in hoofdberoep).

U kunt deze Riziv-toelage in een zgn. Riziv-contract stoppen. Dat zorgt voor de opbouw van een aanvullend pensioen, maar biedt ook enkele extra waarborgen.

Bel of mail ons voor een voorstel op maat.

Pensioensparen

In 2024 kunt u kiezen tussen twee stelsel in het pensioensparen:

 • U spaart maximaal maximaal 1020 euro. Dit levert u een belastingvoordeel op van 30% van de gestorte premie, wat dus neerkomt op maximaal 306 euro belastingvoordeel. Anders gezegd, als u dit jaar 1020 euro stort, dan verdient u meteen 306 euro terug via uw aangifte. Bovendien bouwt u een aanvullend pensioenkapitaal op.
 • U spaart tot 1310 euro. Uw belastingvoordeel bedraagt dan 25%, of maximaal 327,5 euro (= 25% van 1310).

U kunt ook aan pensioensparen doen via de bank. Maar dat biedt minder voordelen dan een pensioenspaarverzekering. Zo levert pensioensparen via een verzekering u een gegarandeerd rendement (+ winstdeelname) op en geniet u ook de extra bescherming van het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen.

Dat u al een hypotheekleningheeft, maakt geen verschil voor uw pensioensparen. U kunt perfect het belastingvoordeel van pensioensparen cumuleren met dat van uw woonkrediet.

Wacht niet te lang om met pensioensparen te beginnen. Hoe vroeger u start, des te groter zal uw eindkapitaal zijn. Op dat eindkapitaal betaalt u (op uw 60e) een voordelig belastingtarief van 8%. De winstdeelname wordt zelfs niet belast.

Vragen?
Neem contact met ons kantoor.

Langetermijnsparen

Naast pensioensparen kunt u ook aan langetermijnsparen doen. In 2024 kunt u maximaal 2450 euro fiscaal voordelig storten in dit stelsel. Opgelet, de maximumpremie hangt af van uw belastbaar inkomen. Het fiscaal voordeel bedraagt ook hier 30% van de gestorte premies.

Zolang u geen hypotheeklening hebt, is het langetermijnsparen een schitterende manier om minder belastingen te betalen en daarbovenop nog een aanvullend pensioen op te bouwen. Hebt u een lening onderschreven, dan bestaat de kans dat uw fiscale ruimte volledig benut wordt door de kapitaalaflossingen en intresten van uw woonkrediet. In dat geval kunt u, als u daarvoor nog budgettaire ruimte hebt, extra sparen zonder belastingvoordeel.

Doet u aan langetermijnsparen via een tak 21-oplossing, dan geniet u een kapitaalgarantie en/of gewaarborgd rendement, alsook een winstdeling. Die laatste hangt af van de resultaten van de verzekeraar. Op het eindkapitaal wordt een voordelig belastingtarief toegepast.

U kunt langetermijnsparen trouwens probleemloos cumuleren met pensioensparen.

Interesse?
Bel of mail ons

Vrij sparen

Is uw fiscale ruimte volledig benut, dan kunt u bijkomend sparen voor uw aanvullend pensioen langs niet-fiscale weg. Wij bieden u een brede waaier aan spaar- en beleggingsoplossingen op maat van uw profiel.

 • U kiest zelf hoeveel en hoe vaak u spaart.
 • U kiest waarin u investeert.

U kunt ook sparen voor uw kinderen of voor een specifiek doel, zoals een wereldreis of de aanleg van een zwembad.

U kunt langetermijnsparen trouwens probleemloos cumuleren met pensioensparen.

Neem contact met ons voor een spaarvoorstel op uw maat.

Vastgoedfinanciering

Hebt u plannen om een woning of appartement te kopen, bouwen of verbouwen? Dan kunt u daar uiteraard een krediet voor afsluiten. Maar u kunt ook maximaal gebruik maken van uw VAPZ- of IPT-contract. Zo is het perfect mogelijk om een voorschot op te nemen van de opgebouwde reserve. Op die manier beschikt u voordelig over extra middelen, waarvoor u slechts een zeer beperkte of zelfs geen intrest moet betalen. Anders gezegd, u bezorgt uzelf een heel goedkope lening.

Wij bekijken voor u hoe we uw financiering maximaal kunnen optimaliseren.

Veelgestelde vragen

Is het Vrij aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) fiscaal de interessantste oplossing voor mijn pensioenopbouw?

Ja, als u zelfstandige in hoofd- of bijberoep bent, dan is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) de eerste keuze. U mag jaarlijks tot 8,17% sparen van uw geherwaardeerd belastbaar beroepsinkomen van drie jaar geleden, met een absoluut maximum van € 3.027,09 voor inkomstenjaar 2014. Voor een beginnende zelfstandige wordt de premie berekend op een fictief inkomen van € 12.870,43, met een maximum van € 1.051,51, of op basis van de geraamde inkomsten voor dit jaar. U geniet dan maximaal van de fiscale en sociale voordelen. Uw storting is fiscaal volledig aftrekbaar als beroepskost, waardoor u tot 50% belasting van de gestorte premie recupereert. Tevens betaalt u minder sociale bijdragen. Uw premie verlaagt namelijk uw belastbaar beroepsinkomen waarop uw sociale lasten worden berekend. U betaalt dus ook tot 22% minder sociale bijdragen.

Er is geen verzekeringstaks verschuldigd op de premie en ook de fiscaliteit op de uitkeringen is gunstig.. U betaalt namelijk een gespreide belasting op basis van een fictieve rente tussen de 1 en 5% (afhankelijk van het tijdstip van de uitkering). Bent u bovendien tot aan uw 65ste verjaardag effectief aan de slag gebleven, dan zal de fictieve rente op slechts 80% van het kapitaal berekend worden (in plaats van 100%). De fictieve rente moet gedurende 10 jaar (of 13 jaar in geval van uitkering voor 65 jaar) bij de inkomsten gevoegd worden. Dit is zeer voordelig, want vergeet niet dat de zelfstandige op het moment van de uitkering doorgaans een laag pensioen ‘geniet’ en dus de facto weinig of zelfs niet belast wordt. De opgebouwde winstdeelname is tevens steeds belastingvrij.

Is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) combineerbaar met de Individuele Pensioentoezegging (IPT)?

Ja, in de tweede pensioenpijler kan een zelfstandige die met een vennootschap werkt zowel een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) als een IPT-verzekering (individuele pensioentoezeggingsverzekering) onderschrijven.

Wat is het verschil tussen beide? Bij een VAPZ betaalt de zelfstandige zelf de premies, bij een IPT is dat de vennootschap. Zowel bij een VAPZ als bij een IPT zijn de premies aftrekbaar, maar de bedragen die u kunt storten, zijn begrensd.

 • Zelfstandigen in hoofdberoep kunnen in een gewoon VAPZ maximaal € 3965,77 storten in 2024.
 • Bij een IPT wordt het maximumbedrag bepaald op basis van de veel ruimere 80%-grens. Die houdt in dat de wettelijke en aanvullende pensioenen (eerste en tweede pijler) niet meer mogen bedragen dan 80 procent van de laatste normale brutojaarbezoldiging. Hoe hoger de bezoldiging, hoe meer ruimte dus voor de IPT-verzekering. Wij herbekijken jaarlijks met u en uw boekhouder of er wijzigingen in het spaarplan doorgevoerd moeten worden zodat uw pensioenplan steeds fiscaal geoptimaliseerd wordt.
Is het mogelijk als zelfstandige om voorschotten uit mijn pensioenpolissen op te nemen?

Jazeker. Stel, u wil bijvoorbeeld verbouwingswerken uitvoeren aan uw woning of een tweede verblijf kopen aan de kust dat u voorlopig wenst te verhuren. U beschikt echter over te weinig eigen kapitaal om het aankoopbedrag meteen te betalen. U kunt in dat geval een voorschot op uw Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en uw Individuele Pensioentoezegging (IPT) opnemen. Het is immers perfect mogelijk om aan zeer interessante voorwaarden tot maximaal 65% van de reeds opgebouwde reserve van uw pensioenpolissen te gebruiken om onroerende goederen te kopen, bouwen of verbouwen en dit binnen de gehele Europese Economische Ruimte, op voorwaarde dat u eigenaar bent. U kunt ervoor kiezen om het ontleende bedrag na een tijd terug te betalen of niet. In dat laatste geval wordt het uitgekeerde voorschot in mindering gebracht van het eindkapitaal.

Wilt u met ons werken?

Wij bieden u innovatieve spaar- en beleggingsverzekeringsoplossingen op maat die aansluiten bij uw verwachtingen.

Maak vrijblijvend een afspraak