12-09-2017

Het zomerakkoord en het sociaal statuut zelfstandigen

Goed nieuws voor u als zelfstandige

De regering keurde op 26 juli een pakket hervormingen goed. Daarin zitten enkele maatregelen die het sociaal statuut van de zelfstandigen verbeteren. Vanaf 1 januari 2018 wordt de carensperiode ( de niet-vergoedbare periode ), in de verzekering arbeidsongeschiktheid bij ziekte voor zelfstandigen ingekort van 1 maand naar 2 weken. Een zelfstandige die lang ziek is of arbeidsongeschikt door ongeval, kon normaal pas na 1 maand beroep doen op een tussenkomst van het RIZIV. Die periode wordt nu teruggebracht tot 2 weken. Het dagbedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering blijft hetzelfde. 

Vanaf de 15e dag ontvangt de arbeidsongeschikte alleenstaande zelfstandige 44,95 € per dag, een samenwonende 34,47 € per dag en een zelfstandige met gezinslast 56,17 € per dag

Niettegenstaande deze snellere tegemoetkoming van het ziekenfonds, zal deze in vele gevallen ruim onvoldoende zijn het levensonderhoud op peil te houden en aan de financiële verplichtingen te voldoen. De waarborg ‘arbeidsongeschiktheidsrente’ of 'gewaarborgd inkomen' die verzekeraars aanbieden, gekoppeld aan het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen VAPZ of aan de IPT zorgt ervoor dat, wanneer u langdurig niet kan werken door een ziekte of een ongeval, de beperkte uitkering van de ziekenkas wordt aangevuld met een extra uitkering vanuit bv. de Individuele Pensioentoezegging. Bovendien zijn deze premies 100% fiscaal aftrekbaar als beroepskost.

Wenst u meer info ? Aarzel dan niet ons te contacteren 03/457.46.10 lucdemarteau@vddm.be